МАРКЕТИНГ ПОНУДА

Користете и вие кампањата што ги нудиме за банери (до 31.12.2017)

Понуда на банери

Нудиме 3 различни позиции за објавување банери по промотивни цени (погледнете ги на фотографиите подолу).

  1. (728х90) – 350 евра месечно
  2. (300х250) – 300 евра месечно
  3. (468х80) – 200 евра месечно

За договор на подолг период одобруваме попуст на цените.

Vesti24.mk е дел од водечките македонски информативни портали.

Покрај информативните, Vesti24 објавува и забавни содржини, што придонесува за поширока публика.

Vesti24 во моментов има над 600 илјади Фејсбук фан страници ,  прилог ке испратиме на маил кои се нашите фан страници.

Vesti24 порталот имал во просек по над 50,000 посети на ден, а биле отворани просечно по 145,000 страници на ден.

За договор на подолг период одобруваме попуст на цените.

Во прилог GOOGLE ANALYSTICS за 01.06.2017

Маркетинг:
078/326-888

Електронска пошта:
info@vesti24.mk

Референци

01 02 03
1 04 05
06 07 08
09 10 11
12 13 14
15 16 17
18 019 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28