vesti24.mk

МАРКЕТИНГ ПОНУДА

admin

Зошто реклама на Vesti24.mk?
– Ранг (според Alexa) помеѓу 15 топ портали во Македонија
– Повеќе од милион различни читатели месечно
– Повеќе од 2 милиона прелистувања
– Повеќе од 60 илјади посети дневно
Facebook страни, youtube и twitter канали, instagram профил.
– Различни модели на рекламирање (фиксен или по прикази)
– Иновативни модели на рекламирање
– Максимална вредност на вашата реклама
– Реален пристап во таргетирање
– Флексибилни пакети и понуди прилагодени на корисниците

Секој огласувач добива сопствен профил на нашиот adserver (серверот што ги сервисира рекламните банери) и можност 24/7 да ја следи статистиката околу тоа, колку пати е прикажан неговиот банер и колкумина кликнале на него.

ЛИНК ДО ЦЕНОВНИК

Маркетинг:
078/326-888

Електронска пошта:
marketing@vesti24.mk
info@vesti24.mk

Референци

01 02 03
1 04 05
06 07 08
09 10 11
12 13 14
15 16 17
18 019 19
20 21 22
23 24 25
26 27 28