ВЕСТИ ЦРНА ХРОНИКА

Крвава тепачка во Тетово – повредени четири лица

ECA

Денес околу 00 часот и 30 минути  воТетовона улица ,,ПрохорПчински“ настаналатепачкапомеѓулицата 26- годишен Ф.Б и14 годишно лице двајцата одТетовоодеднастранаи 22-годишен С.И и неговиотбрат 28- годишен Е.И двајцата одТетово од другата странаприштосиразменилеударисотупанициабилеупотребениножидрвенипредмети.

СоповредисездобилеситеучесницивонастанотдодекаЕ.И.езадржанвоКлиничкаболницаТетово – хирушкоодделениесоповредивопределотналевоторамолеватаслабина илеватаногаипокажувањенадежурниотдокторсеработизателесниповредииистиотенадвородживотнаопасност.

УвидналицеместоизвршилаекипаодСВР Тетовоприштосеобезбеднипредметикоиќебидатдоставенизавештачење.

СитеучесницисеобезбеденивоСВР Тетово и по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветнa пријава.

извор:сител

Loading...

Related posts