ВЕСТИ

Здрав­стве­на кар­тич­ка ќе се пра­ви за­ед­но со лич­на карта

ECA
За да не ос­та­нат по­ве­ќе од 500.000 гра­ѓа­ни без елек­трон­ски здрав­стве­ни кар­тич­ки до кра­јот на го­ди­ната, ќе мо­ра да се рас­пи­ше тен­дер за из­бор на фир­ма што ќе пе­ча­ти но­ви кар­тички, на­ја­ви ми­нис­те­рот за здрав­ство Ар­бен Та­ра­вари.

Проб­ле­мот со пе­ча­те­ње на кар­тич­ки­те нас­та­на уш­те пред три го­дини, ко­га ис­те­че до­го­во­рот на Ми­нис­тер­ство­то за здрав­ство со хрват­ска­та фир­ма АКД, ко­ја ги пе­ча­те­ше кар­тич­ките.

– Са­кав­ме ова да го ре­ши­ме та­ка што ќе би­де три во едно, од­нос­но лич­на карта, во­зач­ка и здрав­стве­на кар­тич­ка во едно. Но, ми­нис­те­рот за внат­реш­ни ра­бо­ти ни ка­жа де­ка со во­зач­ка­та не е можно, а про­ве­рив­ме и со гер­ман­ска­та фир­ма по чи­ја тех­но­ло­ги­ја се пра­ват лич­ни­те кар­ти и ни ре­коа де­ка мо­же за­ед­но лич­на­та карта и здрав­стве­на кар­тичка, но не и во­зач­ката. Тоа ќе би­де про­цес што ќе трае на­ред­ни­те две до три го­дини. До­то­гаш ќе мо­ра да пе­ча­ти­ме но­ви кар­тич­ки – ре­че Та­ра­вари.

извор: скопје24

Loading...

Related posts